miércoles, 14 de mayo de 2014

Algunes opinions sobre les funcions de l'educació

Diu Stuart Mill que l'educació és "Tot el que fem per voluntat pròpia i tot el que fan els altres a favor nostre per tal d'aproximar-nos a la perfecció de la nostra naturalesa ". L'acció de la naturalesa quan incideix en la nostra personalitat i intel·lecte no funciona de la mateixa manera que quan l'acció prové de l'home. Quan és així, els homes adults exerceixen sobre els més joves . Moltes vegades l'aprendre dels més joves, o dels nens està considerat com un aprenentatge d'un nivell diferent, fins i tot inferior, el criteri i les pròximes que he viscut. Fins i tot hi ha gent de dins del camp educatiu que no creu que un docent puga aprendre molt dels seus alumnes.

D'altra banda, el filòsof Kant, opina que la fi de l'educació és el de desenvolupar totes les facultats humanes, de manera paral·lela perquè no s'arribin a perjudicar entre elles. Això és una cosa molt difícil, perquè el pensament humà tendeix a concentrar-se en desenvolupar una tasca específica i determinada. Cada persona s'ha de lliurar al seu gènere de vida corresponent perquè es mantingui l'equilibri. Si tots ocuparen el mateix paper en la societat, quedarien sectors buits que no beneficiaria en res al progrés humà ni de convivència. Això és un tema que em sembla realment preocupant, perquè són igual de necessàries les persones que es dediquen a conrear l'intel·lecte i les persones les ocupacions siguin de treball físic. Homes de sensació i homes d'acció. Seria un error considerar una categoria sobre una altra, i sembla ser que al nostre país prima molt aquest pensament en els temps que corren. He observat que s'educa als xiquets per a que vullguen aconseguir una feina o treball no físic. Així i tot, tant l'acció com la sensació poden variar molt en un espectre de possibilitats molt diferents, depenent de qui les experimente i com ho faça.

La definició de James Mill sosté que l'educació té com a objecte la transformació de l'individu en un instrument per a aconseguir benestar personal per a si mateix i per als seus semblants . Assolir la felicitat considero que és una cosa molt relatiu , depenent de cada persona. Es tracta també de convertir una persona en eina per a si mateix que li facilite aconseguir prosperitat , benestar, etc. Al meu entendre, això pot tindre més aspectes positius que negatius. Positiu perquè l'auto-realització personal és molt reconfortant.

I vosaltres ¿Quin creieu que és l'objectiu i la funció de l'educació? Entaulem debat.


_________________________________________

Dice Stuart Mill que la educación es “Todo lo que hacemos por voluntad propia y todo lo que hacen los demás en favor nuestro con el fin de aproximarnos a la perfección de nuestra naturaleza”. La acción de la naturaleza cuando incide en nuestra personalidad e intelecto no funciona de la misma manera que cuando la acción proviene del hombre. Cuando es así, los hombres adultos ejercen sobre los más jóvenes. Muchas veces el aprender de los más jóvenes, o de los niños está considerado como un aprendizaje de un nivel diferente, incluso inferior, según las experiencias próximas que he vivido. Incluso existe gente de dentro del campo educativo que no cree que un docente pueda aprender mucho de sus alumnos.


Por otra parte, el filósofo Kant, opina que el fin de la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas, de manera paralela para que no se lleguen a perjudicar entre ellas. Esto es algo muy difícil, porque el pensamiento humano tiende a concentrarse en  desempeñar una tarea específica y determinada. Cada persona debe entregarse a su género de vida correspondiente para que se mantenga el equilibrio. Si todos ocupasen el mismo rol en la sociedad, quedarían sectores vacíos que no beneficiaría en nada al progreso humano ni de convivencia. Esto es un tema que me parece realmente preocupante, porque son igual de necesarias las personas que se dediquen a cultivar el intelecto y las personas cuyas ocupaciones sean de trabajo físico. Hombres de sensación y hombres de acción, como dice en el texto. Sería un error considerar una categoría sobre otra, y parece ser que en nuestro país prima mucho este pensamiento en los tiempos que corren. He observado que se educa a los niños para que quieran conseguir un empleo o trabajo no físico. Aun así, tanto la acción como la sensación pueden variar mucho en un espectro de posibilidades muy distintas, dependiendo de quien las experimente y cómo lo haga.


La definición de James Mill sostiene que la educación tiene como objeto la transformación del individuo en un instrumento para encontrar bienestar para sí mismo y para sus semejantes. Alcanzar la felicidad considero que es algo muy relativo, dependiendo de cada persona. Se trata también de convertir a una persona en herramienta para sí mismo que le facilite conseguir prosperidad, bienestar consigo mismo, etc. En mi opinión, esto puede tener más aspectos positivos que negativos. Positivo porque la auto-realización personal es muy reconfortante. 

Y vosotros ¿Cual créeis que es el objetivo y la función de la educación? Entablemos debate.

No hay comentarios:

Publicar un comentario